جستجو
کتابخانه _ کتاب‌های فارسی
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتابخانه آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) کتاب‌های فارسی

کتاب‌های فارسیکتاب‌های فارسی الكتب العربيةالكتب العربية English booksEnglish books Urdu books Urdu books


نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الكتب العقائدية الكتب العقائدية الكتب الفقهية الكتب الفقهية الكتب الأصولية الكتب الأصولية إعرف الحق تعرف أهله إعرف الحق تعرف أهله سلسلة النقد والتحقيق سلسلة النقد والتحقيق
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد چهاردهم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است.
دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سیزدهم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است.
دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوازدهم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است.
دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یازدهم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است.
دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دهم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است.
دانلود
سیری در منهاج السنة جلد دوم
پژوهشی در شخصیت و اندیشه ابن تیمیه
فقیه نامدار شیعه علّامه حلّی رحمه الله با نگارش کتاب منهاج الکرامة در زمینه اعتقادات و امامت تأثیر شگرفی در جامعه اسلامی نهاد... ابن تیمیّه حرّانی با هدف منع تأثیرگذاری این کتاب سترگ، منهاج السنّة را در ردّ آن نوشت و شهرت یافت...
سیری در منهاج السنة با داوری بی‌طرفانه بین این دو کتاب به معرّفی دقیق و کامل ابن تیمیّه، روحیّه، منطق، فرهنگ، دیدگاه‌ها، باورها و روش برخورد او با منابع تاریخ اسلام و دلایل معارف دین می‌پردازد... که منشأ نزاع طولانی و جدال بسیاری در بین قوم خود شده است و این جدال و درگیری بین مخالفان و موافقان او تا به امروز ادامه دارد.
این کتاب با استناد به آیات قرآن، روایات معتبر فریقین و عقل، حقیقت را در اختیار خواننده قرار داده و با نگاه انصاف به این جدال و درگیری پایان می‌دهد... .
دانلود
سیری در منهاج السنة جلد اول
پژوهشی در شخصیت و اندیشه ابن تیمیه
فقیه نامدار شیعه علّامه حلّی رحمه الله با نگارش کتاب منهاج الکرامة در زمینه اعتقادات و امامت تأثیر شگرفی در جامعه اسلامی نهاد... ابن تیمیّه حرّانی با هدف منع تأثیرگذاری این کتاب سترگ، منهاج السنّة را در ردّ آن نوشت و شهرت یافت...
سیری در منهاج السنة با داوری بی‌طرفانه بین این دو کتاب به معرّفی دقیق و کامل ابن تیمیّه، روحیّه، منطق، فرهنگ، دیدگاه‌ها، باورها و روش برخورد او با منابع تاریخ اسلام و دلایل معارف دین می‌پردازد... که منشأ نزاع طولانی و جدال بسیاری در بین قوم خود شده است و این جدال و درگیری بین مخالفان و موافقان او تا به امروز ادامه دارد.
این کتاب با استناد به آیات قرآن، روایات معتبر فریقین و عقل، حقیقت را در اختیار خواننده قرار داده و با نگاه انصاف به این جدال و درگیری پایان می‌دهد... .
دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد نهم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است.
دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد هشتم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است.
دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد هفتم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است.
دانلود
عصمت دانلود
تحریف قرآن دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد ششم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است. تا کنون 6 جلد از این مجموعه به زبان فارسی به چاپ رسیده است.
دانلود
پیشوایان معصوم علیهم السلام ـ جلد ششم
امام مهدی علیه السلام
دانلود
عدالت صحابه
بررسی و نقد
دانلود
پیشوایان معصوم علیهم السلام ـ جلد چهارم
پژوهشى کوتاه در زندگى پیشوایان معصوم علیهم السلام
دانلود
با پیشوایان هدایتگر (ج 4)
نگرشی نو و کامل در شرح زیارت جامعه کبیره
دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد پنجم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است. تا کنون 5 جلد از این مجموعه به زبان فارسی به چاپ رسیده است.
دانلود
نگاهی متفاوت به سیره حضرت علی علیه السلام
بررسی و نقد کتاب المرتضی نگاشته ابوالحسن علی حسنی ندوی
دانلود
پیشوایان معصوم علیهم السلام ـ جلد سوم
پژوهشى کوتاه در زندگى پیشوایان معصوم علیهم السلام
دانلود
پیشوایان معصوم علیهم السلام ـ جلد دوم
پژوهشى کوتاه در زندگى پیشوایان معصوم علیهم السلام
دانلود
پیشوایان معصوم علیهم السلام ـ جلد یکم
پژوهشى کوتاه در زندگى پیشوایان معصوم علیهم السلام
دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد چهارم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است. تا کنون 5 جلد از این مجموعه به زبان فارسی به چاپ رسیده است.
دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد سوّم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است. تا کنون 5 جلد از این مجموعه به زبان فارسی به چاپ رسیده است.
دانلود
آیات غدیر
این کتاب پژوهشى درباره آیات غدیر از دیدگاه اهل سنت می‌باشد؛ این آیات از قبیل: آیه 67 سوره مائده و آیه 3 سوره مائده و آیه 1 و 2 سوره معارج می‌باشد.
دانلود
نگاهی به تفسیر آیه مباهله
پژوهشی در تفسیر و شأن نزول آیه مباهله
دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است. تا کنون 5 جلد از این مجموعه به زبان فارسی به چاپ رسیده است.
دانلود
صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد
نویسنده محترم در این پژوهش، تنها به سخنان پیشوایان بزرگ و حافظان پرآوازه اهل سنّت، استناد و در دو بخش تنظیم کرده است:
1. بررسى و نقد صحیح بخارى،
2. بررسى و نقد صحيح مسلم.
دانلود
با پیشوایان هدایتگر (ج 3)
نگرشی نو و کامل در شرح زیارت جامعه کبیره
دانلود
نگاهی به آیه تطهیر
پژوهشى در تفسير و شأن نزول آيه تطهير
دانلود
موعود آسمانی
پژوهشى در امامت حضرت امام مهدى علیه السلام از دیدگاه مسلمانان
دانلود
جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم
این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است. تا کنون 5 جلد از این مجموعه به زبان فارسی به چاپ رسیده است.
دانلود
داستان سپاه یمن
سخنی در اثبات ولایت علی علیه السلام و نفاق خالد بن ولید
دانلود
نگاهی به حدیث طیر
اثبات امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام در حدیث طیر
دانلود
با پیشوایان هدایتگر (ج 2)
نگرشی نو و کامل در شرح زیارت جامعه کبیره
دانلود
آداب مناظره و گفت و گو در اصول دین
در این کتاب قاعده‌های بحث و گفت و گو و مناظره میان دانشمندان اسلامی، درباره اصول دین، به خصوص بحث‌های امامت و خلافت به صورت کوتاه، با استناد به قرآن کریم، سنّت پیامبر و عقل سلیم، در اختیار حق‌پژوهان و محققان این عرصه قرار داده شده است.
دانلود
تحریم دو حکم حلال
دو برنامه مهم دین اسلام، متعه حج و ازدواج موقت است که مسلمانان در زمان پیامبر خدا و دوران خلافت ابوبکر و بخشی از دوران عمر آن‌ها را انجام می‌دادند. اما این دو برنامه توسط عمر بن خطاب ممنوع و حرام شده است.
این کتاب با محوریت دیدگاه‌های دانشمندان بزرگ و مورد اعتماد اهل سنّت، اصل موضوع را بررسی و تحریم آن را پس از بررسی، مورد نقد قرار داده و حقیقت آن را آشکار ساخته است و حق جویان را با موضوع دیگری از برنامه‌های اسلامی که دست خوش اندیشه‌های واهی قرار گرفته آشنا کرده است.
دانلود
حقیقت صحابه
پژوهشی در واژه صحابه و بررسی و نقد حدیث اصحابي كالنجوم
دانلود
غدیر به روایت اهل بیت علیهم السلام
نگاهی کوتاه به حدیث غدیر در منابع شیعی
دانلود
سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!
واکاوی مفهوم و سند حدیث «به سنّت من و سنّت خلفای راشدین، تمسّک جویید»
دانلود
احادیث ساختگی
بررسی و نقد احادیثی که در ترتیب خلفا و فضایل آنها آمده است
دانلود
اهل بیت (ع) در نهج البلاغه
این کتاب پژوهشى گذرا در نهج البلاغه براى شناخت «اهل بیت و خاندان پیامبر علیهم السلام» است که به مناسبت هزاره سید رضى رحمه الله نوشته شده است.
دانلود
جانشین پیامبر کیست؟
از مسائل بسیار مهم در اسلام مسأله امامت و این که چه کسی بعد از پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله)، جانشین آن حضرت است.
شیعه اعتقاد دارد منصب امامت همانند منصب نبوّت و رسالت و ادامه آن راه است و تعیین امام و جانشین برای پیامبر، همانند تعیین شخص پیامبر، حق خداوند متعال است و مردم در این امر خطیر هیچ حقی ندارند.
اهل تسنن می‌گویند: تعیین امام با مردم است و در این باره شرایط و صفاتی را معتبر می‌دانند.
در این کتاب به این پرسش، پاسخ داده شده و دلایل و شرایط و ویژگی‌های معتبر در نزد اهل تسنن بررسی شده و درباره خلفای انتخابی آنان بعد از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) تطبیق شده است. آن‌گاه طبق مبانی اعتقادی واجد نبودن خلفای ایشان آن شرایط معتبر را اثبات شده و امامت و جانشینی بلافصل امیر مؤمنان علی (علیه السلام) به اثبات رسیده، و از ابهام این مسأله مهم اعتقادی پرده برداشته شده و راهها در پیش روی جستجوگران حقیقت قرار داده است.
دانلود
افکار ابن تیمیّه در بوته نقد
بررسی و نقد دیدگاه ابن تیمیّه درباره خلفا و حضرت علی علیه السلام
دانلود
نگاهی به حدیث سد الابواب
پژوهشی پیرامون حدیث امر رسول خدا به بستن درهایی که به مسجد آن حضرت باز می‌شد.
دانلود
با پیشوایان هدایتگر (ج 1)
نگرشی نو و کامل در شرح زیارت جامعه کبیره
دانلود
امامت اميرالمؤمنين عليه السلام در سنجش خرد
در این کتاب با نگاهى عقلى به مسأله امامت امیر مؤمنان على علیه السلام، با دلیل عقلى امامت آن حضرت را اثبات مى‌نماید. این پژوهش در دو بخش تنظیم شده است:
1. ویژگى‌هاى امام؛
2. ویژگى‌هاى امیر مؤمنان على علیه السلام.
دانلود
احادیث واژگونه
بررسی و نقد احادیث واژگونه در مناقب صحابه
دانلود
ناگفته هایی از حقایق عاشورا
«ناگفته‌هایی از حقایق عاشورا»
حضرت آیت الله میلانی حادثه کربلا و شهادت حضرت سیّدالشهداء علیه السلام را از سه جهت مورد کنکاش و بررسى قرار داده‌اند:
1. ریشه‌ها و علّت‌هاى رخ داد این حادثه؛
2. وقایع پیش آمده در حادثه کربلا؛
3. پى‌آمدها، آثار و توابع این حادثه در تاریخ اسلام و جوامع بشرى.
دانلود
نقش شورا در امامت
بررسی نظریه شورا در امر امامت که ادّعا شده بر طبق آن مى‌توان امامت را براى یک نفر از طریق شورا تثبیت کرد.
دانلود
نگاهی به حدیث منزلت
در این نوشتار این حدیث شریف، از نظر سند و دلالت بررسى شده و در اختیار پژوهشگران و فرهیختگان قرار گرفته است.
دانلود
نگاهی به حدیث غدیر
از حدیث‌هایى که همواره مورد توجّه اندیشمندان بوده «حدیث غدیر» است. در این پژوهش به طور گذرا حدیث غدیر در سه بخش بررسى شده است:
1. نگاهى به متن حدیث غدیر
2. کوشش‌هایى در اثبات حدیث غدیر
3. تلاش‌هایى ناکارآمد براى بى اعتبار کردن حدیث غدیر
دانلود
چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله
مؤلف محترم در این پژوهش، روایت مورد نظر را از مهم‌ترین جوانب آن مورد تحقیق و بررسى قرار داده‌اند و مطالبى که درباره آن گفته شده بررسى کرده‌اند و در پرتو نورانى این پژوهش، به واقعیّت کلام رسیده‌اند.
دانلود
نگاهى به حديث ثقلين
یکى از احادیث معروفى که شیعه و سنّى نقل کرده‌اند «حدیث ثقلین» است. این کتاب پژوهشى در این زمینه است که در چهار بخش به بررسى و تحقیق این حدیث شریف پرداخته است:
1. پژوهشى در واژگان حدیث؛
2. نگاهى به راویان حدیث؛
3. بررسى دلالت‌هاى حدیث؛
4. بررسى اشکال‌ها و ایرادهاى واهى.
دانلود
نگاهى به حديث ولايت
پژوهشی در مورد «حدیث ولایت»، بررسى دقیق و اثبات صدور قطعى آن
دانلود
حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد
آیا به راستى این حدیث صحیح است؟
حضرت آیت الله میلانی در پاسخ به این پرسش، به بررسى و نقد این حدیث پرداختند و نظریّاتى را در این زمینه ارائه داده‌اند. این کتاب در بردارنده تحقیقى درباره این حدیث است که در سه بخش تنظیم شده و به دانشمندان و پژوهشگران تقدیم مى‌گردد.
دانلود
فدک در فراز و نشیب
نگاهی کوتاه به ماجرای فدک و نقد و بررسی احادیث آن و نگاه فاطمه زهرا علیها السلام به غاصبین فدک از جمله مباحثی است که محقق فرزانه حضرت آیت الله میلانی در این کتاب مطرح کرده‌اند.
دانلود
دستبردی در حدیث ثقلین
حدیث ثقلین از جمله احادیث معروف و مشهورى است که عامه و خاصه آن را نقل کرده‌اند. در این پژوهش اصل روایت و راویان آن مورد بررسى و نقد قرار گرفته است و حضرت آیت الله میلانی حقیقت امر را براى حقیقت‌جویان روشن ساخته‌اند.
دانلود
خلافت ابو بکر در ترازوی نقد
نارسایی استدلال‌هاى اهل سنّت بر امامت ابوبکر و افضلیت ابو بکر، امریست که بر همگان مبرهن است. اما حضرت آیت الله میلانی (دام ظله) با بیان مطالبی دقیق این نمایش را آشکار کرده و با بررسی دلیل اجماع پرده از جفای آنان بر می‌دارد.
دانلود
نگاهی به آیه ولایت
مؤلف محترم حضرت آیت الله میلانی (دام ظله) با توجه به آیه 55 سوره مائده، به شأن نزول این آیه و توضیح ولایت پرداخته‌اند و در ادامه به شبهه‌هایی که درباره آیه ولایت مطرح شده، جواب‌های مبسوطی را داده‌اند.
دانلود
خواستگاری ساختگی - خواستگاری علی(ع) از دختر ابوجهل
دستان تبهکارانِ خیانت و تحریف در حدیث نبوی صلی الله علیه وآله، جنایتی هولناک را رقم زد و حدیث شریفی را ـ بر اساس کینه دیرینه‌ای که با حضرت امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه) داشتند ـ به گونه با دروغ آمیختند که این چنین شد: «علی، می‌خواست از دختر ابو جهل خواستگاری کند؛ که این خبر به رسول خدا ـ صلی الله علیه (وآله) وسلم ـ رسید. ایشان ناراحت شد و فرمود: انّما فاطمة بضعةٌ منّي يؤذيني ما آذاها...».
به این ترتیب جریان صدور چنین حدیثی به امیرالمؤمنین علی (صلوات الله علیه) ربط پیدا کرد!
آیت الله میلانی (دامت برکاته) با تألیف کتاب حاضر و کنکاش در متون مختلف حدیث و یافتن قرائن کذب و جعل، ساختگی بودن جریان «خواستگاری امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه) از دختر ابوجهل» را با برهان قوی و روشی نَوین اثبات کردند.
دانلود
مظلومیت برترین بانو
سندِ مظلومیّت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، نه آن ضربتی است که ابن‌ملجم در مسجد و ابن‌ملجم‌ها در مُسنَدها و مَسندها بر فرق او وارد کردند!! بلکه بزرگ شاهدِ مظلومیّت آن حضرت، «مظلومیّت بزرگ بانوی اسلام، حضرت زهرا (سلام الله علیها)» است. مظلومیتی که امروزه قلم‌بدستان وهابیّت از آن به «افسانه شهادت زهرا (علیها السلام)» یاد می‌کنند!
کتاب حاضربه قلم آیت الله حسینی میلانی، کوششی است در راستای «کاوش در شخصیّت حوراء اِنسیّه فاطمه زهرا (سلام الله علیها)» و ظلم‌هایی که به آن حضرت روا داشتند.
دانلود
ازدواج ام کلثوم با عمر
اهل تسنّن تکاپوی بسیار نموده‌اند تا با استناد به ادّعایِ «ازدواج یکی از دختران حضرت فاطمه (صلوات الله علیها) به نامِ أمّ کلثوم با عُمر» آنرا سندِ روابط دوستانه خاندان عترت با عُمَر و در نتیجه موهوم بودنِ هجوم به خاندان وحی و بیت فاطمه زهرا (صلوات الله علیها) اعلام نمایند!!
حضرت آیت الله میلانی (دامت برکاته) با تألیف کتابِ حاضر به بررسیِ صحت یا کذب وقوع چنین ازدواجی و سنجش نوع رابطه بین حضرت امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه) با عُمَر پرداخته‌اند.
دانلود
Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com