جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوّم: بررسی متن روايات و دلالت آن ها
يك پرسش
اينك اين پرسش مطرح مى شود كه با توجّه به آن چه بيان شد، آيا هيچ وجه احتمالى وجود ندارد كه بتوان روايت هاى اين داستان را ـ بر فرض قبول صحّت سند آن ها ـ بر آن حمل كرد; به خصوص كه اين داستان در ميان اهل سنّت مشهور است و رواياتى از طريق راويان شيعه ـ اگر چه به صورت شاذّ و واحد ـ پيرامون اين قضيه نقل شده است؟

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com