جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوّم: بررسی سندهای روایات
محمّد بن عمر واقدى در گفتار رجال شناسان
يكى ديگر از راويان اين روايت، محمّد بن عمر واقدى است. رجال شناسان در مورد او نيز سخنان بسيارى گفته اند:
احمد بن حنبل گويد: او بسيار دروغگو است و احاديث را دگرگون مى سازد.
بُخارى و ابو حاتِم در مورد او گويند: محمّد بن عمر فرد متروكى است.
همچنين ابو حاتِم و نَسايى گفته اند: او حديث وضع مى كرد.
ابن راهْوَيْه گويد: به نظر من او از كسانى است كه حديث وضع مى كنند.
ابن مَعين گويد: او فرد موثّق و مورد اطمينانى نيست.
دارقُطْنى گويد: در او، از نظر نقل حديث، ضعفى است.
ابن عَدى گويد: احاديث او محفوظ و منضبط نيستند و بلا و گرفتارى از آن هاست.
سمعانى گويد: سخن درباره او بسيار است.
ابن خَلّكان گويد: رجال شناسان او را در نقل روايت تضعيف كرده اند و در مورد او سخنانى گفته اند.
يافعى گويد: پيشوايان حديث او را تضعيف كرده اند.
ذهبى گويد: بر ترك روايات او اتّفاق نظر هست(1).

(1) نگاه كنيد به: ميزان الإعتدال: 6 / 273، المغنى فى الضعفاء: 2 / 354، الكاشف: 3 / 65 ، مرآة الجنان: 2 / 36، در حوادث سال 207، الأنساب: 5 / 567 ، تقريب التهذيب: 2 / 117 و طبقات الحفّاظ: 149 و منابع ديگر.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com