جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوّم: بررسی سندهای روایات
احمد بن عبدالجبّار در گفتار رجال شناسان
بخشى از سخنانى كه رجال شناسان در مورد احمد بن عبدالجبّار گفته اند، از اين قرار است:
ابن ابى حاتِم گويد: از احمد رواياتى نوشته ام، ولى به جهت سخنان بسيارِ مردم در مورد او، از نقل آن ها خوددارى كردم.
ابن مَعين گويد: او دروغ مى گفت.
ابو احمد حاكم، نيز در مورد او گويد: احمد بن عبدالجبّار در نزد رجال شناسان قوى نيست. از اين رو، ابن عُقده روايات او را ترك كرده است.
ابن عَدى نيز درباره او گويد: اهل عراق همگى بر ضعف او اتّفاق نظر دارند . . .(1).

(1) تهذيب التهذيب: 1 / 47.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com