تحت بخش: اصول فقهاصول فقه

السلام علیکم
اگر بنا بر نصی مثلا یک روایت ادعای اجماع بر موضوعی شده باشد که اصطلاحا بدان اجماع مدرکی گفته می شود
آیا فی نفسه این اجماع حجت می باشد و یا اعتبار این اجماع بستگی به اعتبار آن نص دارد؟ در ثانی آیا طبق این اجماع مذکور می توان حکم به صحت آن نص نمود؟ (یعنی از اجماع به اعتبار آن روایت رسید رسید)

بسمه تعالی
السلام علیکم
اجماعیکه کاشف از رأی معصوم باشد حجت است و در صورتیکه مدرکی باشد کاشفیت ثابت نمی‌شود.
9218
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله