تحت بخش: توحیدتوحید

سلام علیکم
در توحید صدوق رو ایتیست که میفرماید زیادت و نقصان دال بر مخلوق بودن خدا میباشد.
معنای حدیث چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
درست است، چون اگر چیزی زائد بر ذات باشد ذات محتاج به آن خواهد بود، و همچنین نقصان، و احتیاج از احکام ممکنات است.
8317
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله