نقد و بررسى دليل پنجم

نقد و بررسى دليل پنجم
اهل سنّت به عنوان پنجمين دليل به اين حديث استدلال كرده اند كه حضرتش فرموده است: «در اجتماعى كه ابوبكر در ميان آن هاست سزاوار نيست غير از او كسى بر ديگران مقدّم شود».
در ردّ اين دليل بهره خوبى كه نصيب ما شده اين است كه حافظ ابن جوزى اين حديث را در كتاب الموضوعات آورده و بعد چنين گفته است: اين حديث از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله جعل شده است(1).
از آن جا كه فتواهاى ابن جوزى براى كسانى مثل ابن تيميّه و امثال او معتبر است، بايستى اين گفتار او نيز درباره اين حديث حجّت و معتبر باشد.

(1) كتاب الموضوعات: 1 / 318.

خلافت ابو بکر در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=7&mid=38&pgid=274