ناتمام بودن دليل هاى اهل سنّت بر افضليّت ابوبكر

بخش سوم
نارسايى دليل هاى ارائه شده در برترى ابوبكر

ناتمام بودن دليل هاى اهل سنّت بر افضليّت ابوبكر
آن چه بيان شد دليل هاى اهل سنّت بر افضليّت ابوبكر بود، حال اگر كسى بپرسد كه از ميان دليل هاى ياد شده، مهم ترين دليل آن ها چيست، در پاسخ او مى گوييم: از ميان ده دليل ذكر شده، ماجراى نماز خواندن ابوبكر بر مردم، و حديث:
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر».
«بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد».
از همه آن ها مهم ترند، ولى ما يكايك اين دليل ها را بر اساس روايات و نظريات دانشمندان اهل سنّت مورد بحث و بررسى قرار مى دهيم.

خلافت ابو بکر در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=7&mid=38&pgid=269