دليل نهم

دليل نهم
نهمين دليل سخنى است كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در حضور ابوبكر ابراز كرده، آن جا كه فرمود:
«وأين مثل أبي بكر كذّبني الناس وصدّقني وآمن بي وزوّجني ابنته وجهّزني بماله وَ واساني بنفسه وجاهد معي ساعة الخوف»(1).
«كجاست همانند ابوبكر آن گاه كه مردم مرا تكذيب مى كردند، او مرا تصديق كرد، به من ايمان آورد، دخترش را به ازدواج من درآورد، با جان و مالش مرا يارى كرد و با من در ساعت تنهايى و ترس در جبهه جنگ جهاد كرد».

(1) تاريخ مدينة دمشق: 30 / 110، 155.

خلافت ابو بکر در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=7&mid=37&pgid=267