راویان احادیث / صحابه

راويان احاديث
صحابه
روايات مربوط به شأن نزول آيه ولايت در طبقه صحابه، از طريق بزرگان اصحاب روايت شده است كه از جمله مى توان به اشخاص زير اشاره نمود:
1 . حضرت امير مؤمنان على عليه السلام;
2 . عمار بن ياسر;
3 . ابوذر غفارى;
4 . جابر بن عبدالله انصارى;
5 . مقداد بن اسود كندى;
6 . عبدالله بن عباس;
7 . انس بن مالك;
8 . ابورافع;
9 . عبدالله بن سلام;
10 . حسّان بن ثابت انصارى. وى اين قضيّه را در غالب شعرى بيان كرده است.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=216&pgid=2570