2 . شورا

2 . شورا
به اعتقاد اهل تسنّن، يكى از راه هاى تعيين امام شورا است. اين اعتقاد به عملكرد عمر براى تعيين عثمان مستند است; از اين رو ـ بنابر نقل تفتازانى، چنان كه گذشت ـ معتزله شركت پنج نفر را براى تعيين خليفه شرط مى دانند و اين شرط را از عمل عمر اخذ كرده اند.
با اين شرط امامت ابوبكر زير سؤال مى رود، چون امامت وى به بيعت واحد منعقد شده است و در سقيفه هرگز مشورتى صورت نگرفته و هيچ شورايى نبوده است. صرف نظر از اين موضوع، در مورد شورا چند مسئله مهم مطرح است:
يكم: آيا دليلى از كتاب و سنّت براى اثبات امامت از طريق شورا وجود دارد؟
دوم: شورا از چه زمانى به عنوان راه تعيين امام مطرح شد؟
سوم: انگيزه مطرح كردن شورا به عنوان راه تعيين امام چه بوده است؟
و پرسش هاى ديگر در اين باره.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=214&pgid=2560