آیات عصمت انبیا

آيات عصمت انبياء
اين دسته از آيات خود بر چند گونه اند كه هر كدام به طور جداگانه بررسى مى شود.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=213&pgid=2547