عصمت در حدیث سفینه

عصمت در حديث سفينه
در حديث سفينه، اهل بيت پيامبر عليه و عليهم السلام به كشتى نوح تشبيه شده اند. بديهى است كه در هر تشبيهى بايد وجه شَبَه مشخص شود.1 بنابراين براى درك اين حديث و وجه شبه در آن، مى بايست داستان كشتى حضرت نوح را به مقدارى كه مربوط به بحث عصمت است بررسى كنيم.


1 . از باب نمونه مى توان به حديث منزلت (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) اشاره كرد. پيامبر جايگاه اميرالمؤمنين را نسبت به خويش به جايگاه هارون نسبت به موسى تنزيل كرده اند. در فهم اين حديث بايد جايگاه و منزلت حضرت هارون نسبت به حضرت موسى به دقّت تبيين شود تا بنابرآن، منزلت اميرالمؤمنين عليه السلام نسبت به پيامبر صلى الله عليه وآله به همان سان ثابت شود.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2518