دلیل هفتم: پيروی امام از پیروانش!

دليل هفتم: پيروى امام از پيروانش!
ترديدى نيست كه نهى از منكر و پذيرش آن بر همه مسلمانان واجب است و اگر پيشوا و رهبر مردم معصوم نباشد و مرتكب گناه و خطا شود، بايد او را نهى كرد و او نيز بايد اين نهى را بپذيرد; در نتيجه امام پيرو كسانى مى شود كه بايد از او پيروى كنند. و بدين ترتيب جايگاه امام و مأموم عوض مى گردد، يعنى امام، مأموم و مأموم، امام مى شود، در حالى كه امام براى امامت و پيشوايى نصب شده است.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2472