دیدگاه دیگر این تیمیّه و ردّ آن

ديدگاه ديگر ابن تيميّه و ردّ آن
ابن تيميّه در جايى ديگر گفته: «مهاجران و انصار و تابعانى كه خداوند درباره آنان فرموده... .
در نتيجه دعاى پيامبر خدا صلى الله عليه وآله در حق اهل كساء بخشى از صفاتى است كه خداوند پيشگامان نخستين...».
نتيجه سخن او اين است كه «پيشگامان نخستين» كه به تفسير او تمامى مهاجران و انصار هستند، از «اهل بيت» برترند.
در پاسخ بايد گفت:
اين كلام ابن تيميّه نيز همانى است كه پيش تر بيان شد؛ چرا كه استدلال او مبتنى بر اين است كه آن چه پيامبر صلى الله عليه وآله انجام داده اند، صرف «دعا» بوده است... اما روشن شد كه اين آيه دلالت مى كند كه اراده الاهى به زدودن آلودگى از اهل بيت و پاك و منزّه گرديدن آنان، تعلّق يافته و اين دليل بر عصمت «اهل بيت» است؛ اهل بيتى كه پيامبر صلى الله عليه وآله براى مسلمانان اعلام كردند كه آن ها خود پيامبر خدا، على، فاطمه، حسن و حسين عليهم السلام هستند.

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=206&pgid=2165