ابوبکر کجا می تواند مصداق آیه "الأتقی" باشد؟

ابوبكر كجا مى تواند مصداق آيه «الأتقى» باشد؟
پنجم آن كه ديدگاهى كه مى گويد: مراد از آيه (اْلأَتْقَى...)«ابوبكر» است، ديدگاهى است كه فقط خودشان گفته اند. از اين رو، اين ديدگاه نمى تواند در برابر ديدگاه مورد اتّفاق مسلمانان تاب بياورد. به همين دليل اين ديدگاه بى اعتبار است.
ششم آن كه در اين ديدگاه نيز كه مراد از آيه مذكور «ابوبكر» است، جاى سخن بسيار است، در صورت لزوم به تفاسيرى چون الدر المنثور و... مراجعه شود.

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=206&pgid=2164