نمونه ای از گروه دوم

نمونه اى از گروه دوم
ابن جوزى1 و ذهبى2... نيز از عكرمه بربرى خارجى و مقاتل بن سليمان پيروى كرده اند، زيرا تعصب و دشمنىورزى آنان با اهل بيت عليهم السلام اين گونه اقتضا مى كند.


1 . اين ديدگاه از ظاهر كلام او كه در زاد المسير: 6 / 206 آورده، استفاده مى شود؛ چرا كه اين ديدگاه را مطرح و از آن دفاع نموده است.
2 . سير أعلام النبلاء: 2 / 207، شرح حال أُمّ المؤمنين أُمّ سلمه.

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=206&pgid=2154