آیه تطهیر و دیدگاه نادرست ضحّاک

آيه تطهير و ديدگاه نادرست ضحّاك
بنا به ديدگاه ديگر، منظور از «اهل بيت» در آيه شريفه، هم اهل پيامبر و هم همسران ايشان، هستند.
ابن جوزى اين ديدگاه را آورده و آن را فقط به ضحّاك بن مزاحم نسبت داده است.

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=204&pgid=2148