نگاهی به شرح حال مقاتل

نگاهى به شرح حال مقاتل
مقاتل بن سليمان بلخى نيز ديدگاه عكرمه را درباره آيه تطهير مطرح كرده است. شرح حال او نيز همانند شرح حال عكرمه است؛ چرا كه دارقطنى، عقيلى، ابن جوزى و ذهبى نام او را در شمار افرادى كه از نظر نقل حديث ضعيف هستند و نمى توان از آن ها روايت نقل كرد، آورده اند... .
ما در اين مجال به گفته ذهبى بسنده مى كنيم. وى مى گويد: همه علما بر ترك مقاتل بن سليمان اتّفاق نظر دارند.1


1 . سير أعلام النبلاء: 7 / 201، شماره 79.

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=204&pgid=2147