آیه تطهیر و دیدگاه نادرست عکرمه

آيه تطهير و ديدگاه نادرست عكرمه
آيا مقصود از اهل بيت، همسران پيامبرند؟
عكرمه با اين حقيقت كه نزول اين آيه تنها درباره عترت پاك پيامبر صلى الله عليه وآله است از هر كسى بيشتر مخالف بود.
درباره او نقل شده كه در بازارها بانگ مى زد: اين آيه تنها در شأن همسران پيامبر صلى الله عليه وآله نازل شده است.1
وى مى گفت: هر كس بخواهد با او مباهله مى كنم، زيرا حق با من است و اين آيه در شأن همسران پيامبر صلى الله عليه وآله نازل شده است.2
اعتقاد به اين كه اين آيه درباره عترت پيامبر صلى الله عليه وآله نازل شده اعتقاد همه مسلمانان بوده است، همان طور كه از اين الفاظ بر مى آيد، حتى عكرمه نيز خودش به صراحت، اين سخن را تأييد مى كند. او مى گويد: «آن چه كه شما معتقديد، صحيح نيست، بلكه مقصود فقط همسران پيامبر صلى الله عليه وآله هستند».3
از اين گذشته، پيروى از عكرمه، آن هم در چنين مقامى جائز نيست.


1 . تفسير طبرى: 10 / 298، حديث 28503، تفسير ابن كثير: 3 / 465، أسباب النزول: 198.
2 . الدر المنثور: 6 / 603، تفسير ابن كثير: 3 / 465.
3 . همان: 6 / 603.

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=204&pgid=2145