حدیث کساء و علمای بزرگ اهل سنت

حديث كساء و علماى بزرگ اهل سنّت
عالمان بسيارى از اهل سنّت به نقل حديث كساء پرداخته اند كه اينك به ذكر نامدارترين آن ها بسنده مى كنيم.
1 . احمد بن حنبل شيبانى، پيشواى حنبلى ها متوفاى سال 241 هـ ق.
2 . عبد بن حميد كشّى، متوفاى سال 249 هـ ق.
3 . مسلم بن حجّاج نيشابورى، صاحب صحيح، متوفاى سال 261 هـ ق.
4 . ابوحاتم محمّد بن إدريس رازى، متوفاى سال 277 هـ ق.
5 . محمّد بن عيسى ترمذى، متوفاى سال 279 هـ ق.
6 . احمد بن عبدالخالق بزّار، متوفاى سال 292 هـ ق.
7 . احمد بن شعيب نسائى، متوفاى سال 303 هـ ق.
8 . ابوجعفر محمّد بن جرير طبرى، متوفاى سال 310 هـ ق.
9 . ابوعبدالله محمّد بن على بن حسن بن بشر حكيم ترمذى، متوفاى بعد از سال 318 هـ ق.
10 . ابن ابى حاتم، عبدالرحمان بن محمّد بن ادريس رازى، متوفاى سال 327 هـ ق.
11 . سليمان بن احمد طبرانى، متوفاى سال 360 هـ ق.
12 . ابوعبدالله محمّد بن عبدالله بن محمّد حاكم نيشابورى، متوفاى سال 405 هـ ق.
13 . ابونعيم احمد بن عبدالله اصفهانى، متوفاى سال 430 هـ ق.
14 . ابوبكر احمد بن حسين بيهقى، متوفاى سال 458 هـ ق.
15 . ابوبكر احمد بن على، معروف به خطيب بغدادى، متوفاى سال 463 هـ ق.
16 . ابوالسعادات مبارك بن محمّد، معروف به «ابن الأثير جزرى»، متوفاى سال 606 هـ ق.
17 . شمس الدين محمّد بن احمد ذهبى، متوفاى سال 748 هـ ق.
18 . جلال الدين عبدالرحمان بن ابى بكر سيوطى، متوفاى سال 911 هـ ق.

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=203&pgid=2132