9. ابو صالح

9 . ابوصالح
علماى رجال شناس درباره ابوصالح چنين مى گويند:
فهرو باذام غلام اُمّ هانى دختر ابوطالب عليه السلام از راويان و رجال چهار كتاب از منابع روايى شش گانه اهل سنّت بوده كه بسيارى از پيشوايان، او را ثقه و مورد اطمينان مى دانستند.
از يحيى قطّان درباره ابوصالح چنين نقل شده است:
در ميان علماى هم كيش خود، هيچ كس را نديدم كه ]روايات [ابوصالح غلام اُمّ هانى را ترك كند.
همين مقدار براى احتجاج و استناد به احاديث ابوصالح، كفايت مى كند. البته در اين ميان برخى ديگر از علماى رجال، او را به تدليس متّهم كرده اند.
آرى، به همين ترتيب مى توان صحّت ديگر سندها را نيز مورد تأييد قرار داد... كه به دليل اختصار آن را به جاى خود موكول مى كنيم و به آن چه ذكر شد و اثبات صحّت سندى كه ابن جوزى اعتبار آن را زير سؤال برده، اكتفا مى كنيم. توفيق همه از خداوند است.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1873