6. حسن بن حسین

6 . حسن بن حسين
پيرامون حسن بن حسين چنين ديدگاهى آمده است:
او از تبار عُرَن، اهل كوفه و از رجال المستدرك على الصحيحين است; به گونه اى كه حاكم نيشابورى از او روايت كرده و صحّت احاديث او را مورد تأييد قرار داده است. ذهبى نيز در تلخيص المستدرك، نظر حاكم نيشابورى را پذيرفته است... .1
برخى به دليل شيعه بودنش بر او خرده گرفته اند، اما اين اعتقاد آنان، پذيرفتنى نيست.


1 . همان: 3 / 211.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1870