2. ابو محمد جوهری

2 . ابومحمّد جوهرى
امّا ابومحمّد جوهرى متوفاى سال 454 كه بود؟
خطيب بغدادى مى گويد: ما درباره او مطالبى را نوشته ايم، وى مورد اطمينان بود، در زمره امانتداران قرار داشت و احاديث فراوانى را شنيده بود.1
ابن جوزى مى گويد: او فردى ثقه و امين بود.2
ابن اثير مى گويد: بغدادى، مورد اعتماد بوده و احاديث فراوانى را نقل كرده است.3


1 . تاريخ بغداد: 7 / 393.
2 . المنتظم: 8 / 127.
3 . اللباب في الأنساب: 1 / 313.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1866