1. حسکانی

1 . حسكانى
البتّه ما شرح حال حسكانى را در آينده بيان خواهيم كرد.1


1 . ر.ك: نفحات الازهار: 6 / 86 .

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1865