3. آلوسی

3 . آلوسى
آلوسى مى گويد: «اين خبر مشهور است».1


1 . روح المعانى: 29 / 157.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1855