2. سبط ابن جوزی

2 . سبط ابن جوزى
سبط ابن جوزى در اين باره مى گويد:
علماى تاويل گفته اند: اين آيه درباره آن ها ]على و فاطمه عليهما السلام [نازل شده است... .1


1 . تذكرة خواص الأمة: 313.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1854