7. روایت سبط ابن جوزی

7 . روايت سبط ابن جوزى
ابوالمجد محمّد بن ابى المكارم قزوينى ـ در سال 642 در دمشق ـ گفت: ابومنصور محمّد بن اسعد بن محمّد عطارى، از قول حسين بن مسعود بغوى براى ما نقل كرد... .1


1 . تذكرة الخواص من الأمة: 313.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1848