6. روایت بغوی

6 . روايت بغوى
احمد بن ابراهيم خوارزمى، از ابواسحاق احمد بن محمّد بن ابراهيم ثعلبى، از عبدالله بن حامد روايت كرد كه... .
سند روايت بغوى از طريق ثعلبى است، و بقيه سند و متن حديث در آينده ذكر خواهد شد.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1847