4 . تعارض

4 . تعارض
چهارمين و آخرين شبهه اى كه براى اين آيه ارائه كرده اند، تعارض است. اين شبهه به روايتى كه احمد و ديگران از ابن عباس نقل كرده اند بستگى دارد كه ما پاسخ اين شبهه را به تفصيل در بخش چهارم خواهيم داد.

مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و سنّت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=34&mid=169&pgid=1754