شهاب الدین شافعی و شیخ نصیرالدین قزوینی

شهاب الدین شافعی و شیخ نصیرالدین قزوینی
شهاب الدين شافعى حنفى رازى ـ از بنى مشّاط ـ نيز كتابى به نام بعض فضائح الروافض را تأليف كرد و طى آن، تشيّع را مورد حمله قرار داد.
به همين جهت شيخ نصيرالدين عبدالجليل بن يوسف ابوالحسن قزوينى1 ـ كه در عصر شهاب الدين شافعى مى زيست ـ در پاسخ به وى، كتاب مثالب النّواصب فى نقض بعض فضائح الروافض را به رشته تحرير درآورد. شايان ذكر است كه اين كتاب به چاپ رسيده است.


1 . وى به سال 556، در قيد حيات بود. براى آگاهى بيشتر در اين باره ر.ك: معجم المؤلفين: 2 / 49، شماره 6558.

آداب مناظره و گفت و گو در اصول دین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=32&mid=164&pgid=1547