موضع شیعه در برابر هجوم مخالفان

موضع شیعه در برابر هجوم مخالفان
همان گونه كه پيش تر اشاره شد، شيعه اماميه اثناعشريه كتاب هايى را در زمينه اصول دين; به ويژه در امامت به رشته تحرير درآورده اند. در اين زمينه فعاليت علماى شيعه را در نگارش اين كتاب ها مى توان به دو بخش، تقسيم كرد:

آداب مناظره و گفت و گو در اصول دین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=32&mid=164&pgid=1542