شیعه امامیه و پایبندی به جدال احسن

شیعه امامیه و پایبندی به جدال احسن
شيعه اماميّه بر اساس اصلى ترين قاعده مناظره، براى ردّ ادعاى امامت ابوبكر از استدلال ها و برهان هاى مورد تأييد اهل سنّت، بهره مى گيرند و به كتاب ها و گفته هاى علماى آنان، استناد مى نمايند.

آداب مناظره و گفت و گو در اصول دین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=32&mid=164&pgid=1538