امامت و اصول دین

امامت و اصول دین
امامت، حساس ترين و مهم ترين بحث و مسأله اختلافى در ميان مباحث اصول دين بوده است تا جايى كه به لحاظ جايگاه و زمان از ديگر بحث ها، پيشى گرفته است; به همين جهت گفته اند:
أعظم خلاف بين الاُمّة خلاف الإمامة، إذ ما سُلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلّ على الإمامة في كلّ زمان;1
مسأله امامت، بزرگ ترين مسأله اختلافى مسلمانان است; چرا كه بر هيچ يك از اصول دين در هيچ عصرى، به اندازه مسأله امامت، چالش نشده و شمشير كشيده نشده است.


1 . الملل والنحل: 1 / 13

آداب مناظره و گفت و گو در اصول دین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=32&mid=164&pgid=1528