حدیث یکم

بخش چهارم

ازدواج ام كلثوم با عمر

در روايات اماميّه

ازدواج امّ كلثوم با عمر در روايات اماميّه(1)
در ضمن پرسشى كه پيشتر مطرح كرديم، اشاره نموديم كه حكايت ازدواج عمر بن خطّاب با امّ كلثوم، در نزد اهل سنّت، مشهور است و رواياتى حاكى از اين ازدواج، در كتاب هاى دانشمندان شيعه نيز نقل شده است. ولى على رغم شهرت اين روايات نزد اهل سنّت و نقل برخى احاديث در منابع اماميّه، عدّه اى از بزرگان ما، اصل اين روايت را انكار كرده اند، به گونه اى كه اگر كسى به منابع شيعه مراجعه كند، اين انكار را در آثار شيخ مفيد، سيّد مرتضى و سيّد ناصر حسين فرزند نويسنده «عبقات الانوار» رحمهم اللّه و آثار افراد ديگرى كه در نقد و بررسى اين موضوع، قلم به دست گرفته اند، خواهد ديد.
ما در اين جا به تأكيد مى گوييم كه آن چه با سند معتبر از طريق راويان شيعه نقل شده اند، بيانگر همان است كه در پاسخِ پرسش پيشين مطرح نموديم. در اين زمينه سخن نوبختى از دانشمندان شيعه و گفتار زرقانى از علماى اهل سنّت را نقل كرديم.
اينك رواياتى را كه در اين موضوع، در منابع شيعه و با سند معتبر نقل شده اند بيان مى نماييم(2):
حديث يكم:
در روايتى آمده است: امام جعفر صادق عليه السلام در مورد ازدواج امّ كلثوم فرمود:
«إنّ ذلك فرج غُصِبناه»;
«اين ناموسى است كه از ما غصب شده است».

(1) شايان يادآورى است كه اين بخش، در نوشتار نخستين نيامده بود و آن را بنا به درخواست برخى از دانشمندان و فضلا افزوديم، چرا كه تحقيق و بررسى ما فقط بر روى روايات اهل سنّت متمركز بود. اميد است كه با اين اضافات، بحث تمام و كامل گردد و توضيحى براى پاسخى باشد كه به اختصار بيان گرديد.
(2) البتّه در اين موضوع، روايات ديگرى هم در منابع اماميّه نقل شده است كه پس از بررسى هاى دقيق، دريافتيم كه از لحاظ سندى مخدوش و مردود مى باشند.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=9&pgid=142