يك پرسش

يك پرسش
اينك اين پرسش مطرح مى شود كه با توجّه به آن چه بيان شد، آيا هيچ وجه احتمالى وجود ندارد كه بتوان روايت هاى اين داستان را ـ بر فرض قبول صحّت سند آن ها ـ بر آن حمل كرد; به خصوص كه اين داستان در ميان اهل سنّت مشهور است و رواياتى از طريق راويان شيعه ـ اگر چه به صورت شاذّ و واحد ـ پيرامون اين قضيه نقل شده است؟

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=8&pgid=138