نگاهى به شرح حال عبداللّه بَهىّ

نگاهى به شرح حال عبداللّه بَهىّ
برخى از اين روايات به عبداللّه بَهىّ مى رسد و او همان عبداللّه بن يَسار است.
ابن حجر در مورد وى گويد: عبداللّه، مولاى مصعب بن زبير بود . . . پس روايت او مرسل است.
اين مرد هر گاه از عايشه روايت كرده است، مى گويد: عايشه براى من روايت كرد. علما او را تكذيب كرده و گفته اند: او فقط از عُرْوَة بن زبير روايت مى كند.
ابن ابى حاتِم نيز در كتاب «العلل» از عبداللّه ياد كرده و از پدرش نقل كرده است كه به روايات بَهىّ احتجاج نمى شود و احاديث او مضطرب اند(1).
آن چه بيان شد، مطالبى بود در مورد سندهاى روايات مربوط به امّ كلثوم.
البتّه ما در اين جا راه اختصار را پيموديم و از بررسى راويان ديگر اين روايت، چشم پوشيديم.

(1) تهذيب التهذيب: 6 / 82 و 83 .

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=7&pgid=126