نگاهى به شرح حال نافع

نگاهى به شرح حال نافع
برخى ديگر از اين روايات به نافع مولاى ابن عمر، مى رسد. از اين رو، لازم است به شرح حال او نيز نگاهى اجمالى داشته باشيم.
كافى است كه بدانيم عبداللّه بن عمر به او گفته بود:
اى نافع! از خدا بترس و بر من دروغ نبند، آن سان كه عِكْرَمه بر ابن عبّاس دروغ مى بست.
اين سخن ابن عمر در شرح حال نافع و عِكْرَمه مشهور است.
افزون بر اين، سخن احمد بن حنبل در مورد نافع قابل توجّه است، آن جا كه مى گويد: روايات نافع از عمر منقطع است(1).

(1) تهذيب التهذيب: 10 / 370.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=7&pgid=125