نگاهى به شرح حال عمّار بن ابى عمّار

نگاهى به شرح حال عمّار بن ابى عمّار
از آن جايى كه برخى از اين روايات به عمّار بن ابى عمّار منتهى مى شود، در يك نگاه كوتاه به شرح حال او معلوم مى گردد كه:
عدّه اى از پيشوايانِ جرح و تعديل، مانند شُعبة بن حَجّاج، بُخارى، ابن حِبّان و ديگران بر او طعن و قدح زده اند(1).

(1) تهذيب التهذيب: 7 / 341، تقريب التهذيب: 1 / 707.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=7&pgid=124