زيد بن اسلم در گفتار رجال شناسان

زيد بن اسلم در گفتار رجال شناسان
يكى ديگر از راويان اين روايت، زيد بن اسلم است.
شرح حال نويسان نگاشته اند كه او از جابر بن عبداللّه انصارى و ابو هريره رواياتى را نقل كرده است. در حالى كه ابن مَعين گفته است:
زيد هيچ روايتى را از جابر و ابو هريره نشنيده بود.
به همين گونه، مطالبى را از ديگر اصحاب، به او نسبت داده اند كه مفهوم آن ها بيانگر اين است كه زيد، رواياتى را از آن افراد نقل كرده كه هرگز از ايشان نشنيده است.
ابن عبدالبرّ به اين نكته تصريح كرده است و ابن حجر از او نقل كرده و سخن او را پسنديده است; آن جا كه مى گويد:
ابن عبدالبرّ در مقدّمه كتاب «التمهيد» مطالبى را بيان كرده كه نشانگر اين است كه زيد در نقل حديث تدليس مى كرده است.
افزون بر اين ها، از ابن عمر نقل شده است كه عيبى بر او نمى دانم جز اين كه او قرآن را به رأى و نظر خود تفسير مى كند و در اين كار زياده روى مى نمايد(1).
آن چه بيان شد، با چشم پوشى از بررسى راويان اين روايت است كه بين ابن عبدالبرّ، ابن حجر و ابن وهب واقع شده اند.

(1) تهذيب التهذيب: 3 / 345 ـ 346.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=7&pgid=119