عبدالرحمان بن زيد در گفتار رجال شناسان

عبدالرحمان بن زيد در گفتار رجال شناسان
يكى ديگر از راويان اين حديث، عبدالرحمان بن زيد است. ابوطالب گويد: احمد بن حنبل در مورد عبدالرحمان بن زيد گويد: او از نظر نقل حديث، ضعيف است.
عبداللّه بن احمد گويد: از پدرم شنيدم كه عبدالرحمان را تضعيف مى كرد و مى گفت: احاديث منكرى را روايت مى كند.
دُورى گويد: ابن مَعين در مورد عبدالرحمان گويد: روايت او قابل توجّه نيست.
بُخارى و ابو حاتِم در مورد او گويند: على بن مَدِينى او را به شدّت تضعيف كرده است.
ابو داوود گويد: فرزندان زيد بن اسلم همگى از نظر نقل حديث ضعيف هستند.
نَسايى و ابو زُرعه در مورد عبدالرحمان گفته اند: او از نظر نقل حديث، ضعيف است.
ابو حاتِم گويد: عبدالرحمان در نقل روايت، قوى نيست.
ابن حِبّان در مورد عبدالرحمان اين گونه اظهار نظر مى نمايد:
او روايات را از روى نادانى، وارونه نقل مى كرد; تا اين كه احاديث مرسل بسيارى را به صورت مرفوعه و احاديث موقوف زيادى را با اِسناد نقل كرد و به سبب اين امور، روايات او شايسته ترك گرديد.
ابن سعد گويد: روايات بسيارى نقل كرده است; ولى به طور جدّ، از نظر نقل حديث، ضعيف است.
ابن خُزَيمه گويد: عبدالرحمان از كسانى است كه به جهت ناتوانى حافظه اش، اهل علم به روايات او احتجاج و استدلال نمى كنند.
ساجى گويد: روايات او منكر است.
طَحاوى گويد: روايات او در نزد علماى حديث شناس در نهايت ضعف است.
جوزجانى گويد: فرزندان زيد از نظر نقل حديث، ضعيف هستند.
حاكم و ابو نعيم گويند: عبدالرحمان از پدرش احاديث ساختگى را نقل كرده است.
ابن جَوزى گويد: رجال شناسان بر ضعف او اتّفاق نظر دارند(1).

(1) اين مطالب را همراه با سخنان ديگر مى توانيد در تهذيب التهذيب: 6 / 162 و 163 بيابيد.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=7&pgid=118