موسى بن على لَخْمى در گفتار رجال شناسان

موسى بن على لَخْمى در گفتار رجال شناسان
اين روايت را خطيب بغدادى با سند خود از ليث بن سعد از موسى بن على بن رَباح لَخْمى از پدرش از عُقْبَة بن عامر جُهَنى نقل كرده است، كه راويان آن قابل بررسى اند.
بنا به گفته سيوطى: موسى بن لَخْمى از سال 155 تا سال 161 والى و استاندار مصر بود(1).
ابن حجر درباره او مى گويد: موسى از سال 161 امارت مصر را به دست گرفت(2).
سمعانى در مورد موسى لَخْمى گويد: او والى و استاندار مصر بود(3).
ابن مَعين در مورد او اين گونه اظهار نظر كرده است: موسى در نقل حديث قوى نيست.
ابن عبدالبرّ در اين زمينه مى نويسد: رواياتى كه موسى به تنهايى نقل كرده است، قوى نيستند(4).

(1) حسن المحاضره: 2 / 12.
(2) تهذيب التهذيب: 10 / 323.
(3) الأنساب: 5 / 134.
(4) تهذيب التهذيب: 10 / 324.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=7&pgid=113