ابن وهب در گفتار رجال شناسان

ابن وهب در گفتار رجال شناسان
در روايتى كه ابن عبدالبرّ و ابن حجر با سندهاى خود از اسلم ـ مولاى عمر بن خطّاب ـ نقل كرده اند، نام ابن وهب نيز آمده است كه اينك شرح حال او را مى خوانيم:
ابن وهب، همان عبداللّه بن وهب قرشى است كه اصل او مصرى و از همپيمانان قريش است.
ابن عَدى او را در «الكامل فى الضعفاء»(1) و ذهبى در «ميزان الإعتدال» وارد كرده اند(2).
ابن مَعين نيز در نكوهش او سخنانى گفته است(3).
ابن سعد در مورد ابن وهب گويد: او تدليس مى نمود(4).
احمد بن حنبل در مورد او گويد: احاديثى كه ابن وهب از ابن جُريج نقل كرده، قابل تأمّل است.
ابو عَوانه در تأييد اين گفتار گويد: احمد درست گفته است، زيرا ابن وهب مطالبى را بيان كرده كه غير از او، كسى بيان نكرده است(5).

(1) الكامل فى الضعفاء: 5 / 336.
(2) ميزان الإعتدال: 4 / 223.
(3) الكامل فى الضعفاء: 5 / 336 و 337، و ميزان الإعتدال: 4 / 223 و 224.
(4) تهذيب التهذيب: 6 / 67 و 68 .
(5) تهذيب التهذيب: 6 / 67 .

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=7&pgid=112