ابن ابى مليكه در گفتار رجال شناسان

ابن ابى مليكه در گفتار رجال شناسان
نام او، عبداللّه بن عبيداللّه است و در عدم اعتبارش همين بس كه او قاضى ابن زبير و مؤذّن خاصّ او بود(1).
اكنون يكبار ديگر به حديث مراجعه مى نماييم و در حدّ ضرورت به راويان سندهاى ديگر آن مى نگريم.
در روايات ابن سعد و رواياتى كه ابن حجر از او در كتاب «الإصابه» نقل كرده است، وكيع بن جَرّاح وجود دارد كه شرح حال او را بيان كرديم.

(1) تهذيب التهذيب: 5 / 272.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=7&pgid=110