يونس بن بُكِير در گفتار رجال شناسان

يونس بن بُكِير در گفتار رجال شناسان
يونس بن بُكِير نيز در سلسله سند اين روايت قرار دارد كه گفتار رجال شناسان در مورد او بدين گونه است:
آجُرى از ابى داوود نقل كرده است كه يونس بن بُكِير در نزد من حجّت نيست. او سخنان ابن اسحاق را مى گرفت و به احاديث وصل مى كرد.
نَسايى درباره او گويد: يونس در نقل حديث قوى نيست.
نَسايى در تعبير ديگرى گويد: يونس در نقل حديث ضعيف است.
جوزجانى در مورد يونس گويد: شايسته است كه در كار او به دقّت انديشيد.
ساجى گويد: ابن مَدِينى از يونس روايت نمى كرد، در عين حال، او در نزد اهل سنّت از راستگويان است.
احمد بن حنبل در مورد او گويد: دورى و تنفّر مردم از او به گونه اى بود كه در غير او، ديده نشده است.
ابن ابى شِيبه گويد: در او ضعف بود.
ساجى گويد: يونس فرد راستگويى بود، تنها ايرادى كه داشت اين بود كه از امرا پيروى مى كرد و مُرجِئى(1) مذهب بود(2).
مطالبى كه گفته شد، با صرف نظر از سخنانى است كه در مورد محمّد بن اسحاق گفته شده است.

(1) مُرجِئه: گروهى از مسلمانان بودند كه مى گفتند: با ايمان هيچ گناهى ضرر نرساند.
(2) تهذيب التهذيب: 11 / 383.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=7&pgid=105