احمد بن عبدالجبّار در گفتار رجال شناسان

احمد بن عبدالجبّار در گفتار رجال شناسان
بخشى از سخنانى كه رجال شناسان در مورد احمد بن عبدالجبّار گفته اند، از اين قرار است:
ابن ابى حاتِم گويد: از احمد رواياتى نوشته ام، ولى به جهت سخنان بسيارِ مردم در مورد او، از نقل آن ها خوددارى كردم.
ابن مَعين گويد: او دروغ مى گفت.
ابو احمد حاكم، نيز در مورد او گويد: احمد بن عبدالجبّار در نزد رجال شناسان قوى نيست. از اين رو، ابن عُقده روايات او را ترك كرده است.
ابن عَدى نيز درباره او گويد: اهل عراق همگى بر ضعف او اتّفاق نظر دارند . . .(1).

(1) تهذيب التهذيب: 1 / 47.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=7&pgid=104