حديث «النجوم» و سخن پايانى

حديث «النجوم» و سخن پايانى
كوتاه سخن اين كه آيات كريمه قرآن، احاديث نبوى و كتاب هاى تاريخ و فقه، بر بطلان حديث «النجوم» صحّه مى گذارند و نشان مى دهند كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله اقتدا به تك تك اصحاب را فقط به خاطر هم نشينى و همراهى با آن حضرت، جايز نمى داند؛ چرا كه در ميان اصحاب آن بزرگوار، افراد فاسق، منافق و مجرم هم حضور داشته اند.
بنابراين، علاوه بر ضعف همه راويان و طُرُق حديث «النجوم»، معنا و مفهوم اين حديث هم بر جعلى بودن آن صحّه مى گذارد.
گروهى از علماى حديث همانند بزّار ـ كه در صفحات پيشين، سخن او را نقل كرديم ـ . ابن قيم1 و ابن حزم،2 بطلان مفهومى حديث «النجوم» را به صراحت بيان كرده اند.


1 . إعلام الموقعين: 2 / 231 و 232.
2 . ر.ك: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 1 / 83 . ابن حزم مى گويد: محال است كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمان اطاعت از همه اصحاب را صادر كرده باشد... .

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=152&pgid=1435