خيانت معاويه در فروش كالا

خيانت معاويه در فروش كالا
معاوية بن ابوسفيان، كالاها را فزون تر از وزن آن مى فروخت؛ براى مثال در كتاب الموطأ آمده است:
مالك، از زيد بن اسلم، از عطاء بن يسار اين گونه نقل مى كند:
معاويه يك ظرف آبخورى طلا و يا دينارى را به بيشتر از وزن آن فروخت.
در اين هنگام ابودرداء گفت: از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله شنيدم كه چنين چيزى را نهى مى كرد مگر آن كه هر كالايى به اندازه وزن خود فروخته شود.
معاويه به او گفت: من در اين كار، اشكالى نمى بينم.
ابودرداء گفت: اگر انصاف داشته باشيد مى بينيد كه من معاويه را از كلام رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مطلع مى كنم، امّا او ديدگاه خودش را به من عرضه مى دارد. اى معاويه! من در سرزمينى كه تو حضور دارى سكنى نخواهم گزيد.1


1 . الموطأ: 2 / 634، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضه تبراً وعيناً، حديث 33، ر.ك: شرح الموطأ، سيوطى: 2 / 135 و 136.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=152&pgid=1432