نادانى برخى از بزرگان اصحاب

نادانى برخى از بزرگان اصحاب
برخى از بزرگان اصحاب، احكام شرعى و حتى معانى واژگان عربى را نمى دانستند و ناآگاهانه درباره اين احكام و واژگان، سخن مى گفتند.
با آن كه واژه «كلاله» در قرآن آمده و پيامبر صلى اللّه عليه وآله نيز معناى آن را براى مردم، تبيين كرده بود، امّا چنان كه مشهور است ابوبكر معناى اين واژه را نمى دانست؛ وى در پاسخ به سؤالى پيرامون معناى اين واژه گفت:
من درباره «كلاله» ديدگاهى دارم كه اگر درست باشد به فضل خداى يكتا و بى همتاست و اگر نادرست باشد برآمده از من و شيطان است و خداوند از او بيزار است... .1


1 . همه مفسّران و علماى كلام اين سخن را نقل كرده اند.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=152&pgid=1431