شراب خوارى عبدالرحمان بن عمر

شراب خوارى عبدالرحمان بن عمر
ابوشحمه عبدالرحمان بن عمر بن خطّاب در زمان خلافت پدرش و به هنگام حكومت عمروعاص بر مصر، در اين سرزمين، باده نوشيد.
عمر، فرزند خود را از مصر فراخواند و در مدينه، بر او حد جارى كرد. عمرو عاص نيز در مصر، اين فرزند عمر را ـ كه بيمار شده بود ـ حد زد و آن گاه او را به زندان افكند تا آن كه در اثر اجراى حد در حال بيمارى، جان سپرد.1


1 . شرح نهج البلاغه: 12 / 104 ـ 106، همان گونه كه پيداست اين داستان از چند جهت با متون شرعى، تعارض دارد.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=152&pgid=1430